รายละเอียด

หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศ / Special Topic for Information Management

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBAIS111
  • ชื่อรายวิชา(TH) : หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Special Topic for Information Management
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

MS Teams - ชื่อห้องเรียน ลิงค์เข้าห้องเรียน Team code

teams-BBAIS111-2564-2-Special Topics for IM-SEC-1

https://bit.ly/3k25F8C hk0pf8f

รายวิชา - หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศ

แนะนำรายวิชา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้รวบยอดที่ได้ศึกษามาตลอดหลักสูตรเพื่อสรุปเนื้อหาที่ผู้เรียนควรได้รับเพิ่มเติม หรือผู้สอนกำหนดหัวข้อที่น่าสนใจให้ผู้เรียนได้ศึกษาตลอดภาคการศึกษาเป็นรายบุคคล และ/หรือ เป็นรายกลุ่ม
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ

ศึกษาและฝึกปฏิบัติตามหัวข้อน่าสนใจตามที่กำหนดไว้
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา

ศึกษาและฝึกปฏิบัติตามหัวข้อน่าสนใจตามที่กำหนดไว้
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา

ศึกษาและฝึกปฏิบัติตามหัวข้อน่าสนใจตามที่กำหนดไว้
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา

ศึกษาและฝึกปฏิบัติตามหัวข้อน่าสนใจตามที่กำหนดไว้
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา

ศึกษาและฝึกปฏิบัติตามหัวข้อน่าสนใจตามที่กำหนดไว้
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา

ศึกษาและฝึกปฏิบัติตามหัวข้อน่าสนใจตามที่กำหนดไว้
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา

ศึกษาและฝึกปฏิบัติตามหัวข้อน่าสนใจตามที่กำหนดไว้
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา

สอบกลางภาค
กิจกรรม : แบบทดสอบกลางภาคเรียน

ศึกษาและฝึกปฏิบัติตามหัวข้อน่าสนใจตามที่กำหนดไว้
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา

ศึกษาและฝึกปฏิบัติตามหัวข้อน่าสนใจตามที่กำหนดไว้
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา

ศึกษาและฝึกปฏิบัติตามหัวข้อน่าสนใจตามที่กำหนดไว้
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา

ศึกษาและฝึกปฏิบัติตามหัวข้อน่าสนใจตามที่กำหนดไว้
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา

ศึกษาและฝึกปฏิบัติตามหัวข้อน่าสนใจตามที่กำหนดไว้
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา

ศึกษาและฝึกปฏิบัติตามหัวข้อน่าสนใจตามที่กำหนดไว้
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา

ศึกษาและฝึกปฏิบัติตามหัวข้อน่าสนใจตามที่กำหนดไว้
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา

สอบปลายภาค
กิจกรรม : แบบทดสอบปลายภาคเรียน

อาจารย์ผู้สอน