รายละเอียด

Sec02-แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร / Calculus 2 for Engineers

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNMA106
  • ชื่อรายวิชา(TH) : Sec02-แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Calculus 2 for Engineers
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

Sec 2 เริ่มเรียน วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:00 น. 

ทาง Microsoft Teams ตามลิงก์ที่แนบ

รายวิชา - Sec02-แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร

อาจารย์ผู้สอน