รายละเอียด

หลักสถิติเพื่องานธุรกิจอาหารและโภชนาการ / Statistics for Food Business and Nutrition

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCFN104
  • ชื่อรายวิชา(TH) : หลักสถิติเพื่องานธุรกิจอาหารและโภชนาการ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Statistics for Food Business and Nutrition
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

สำหรับ วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ เทียบโอน ปี 1/2564

รายวิชา - หลักสถิติเพื่องานธุรกิจอาหารและโภชนาการ

อาจารย์ผู้สอน