รายละเอียด

นวัตกรรมและเทคโนโลยี / Innovation and Technology

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN102
  • ชื่อรายวิชา(TH) : นวัตกรรมและเทคโนโลยี
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Innovation and Technology
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

สำหรับ บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาด เทียบโอน ปี 1/2564 , บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การตลาด (4ปี) ปี 1/2564, ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (5ปี) ปี 1/256,ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล เทียบโอน ปี 1/2564

รายวิชา - นวัตกรรมและเทคโนโลยี

อาจารย์ผู้สอน