รายละเอียด

แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร SEC_1 / Calculus 1 for Engineers

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 4 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNMA105_SEC_1
  • ชื่อรายวิชา(TH) : แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร SEC_1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Calculus 1 for Engineers
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

รายวิชา - แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร SEC_1

อาจารย์ผู้สอน