รายละเอียด

แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร_SEC_4 / Calculus 2 for Engineers_SEC_4

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 4 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNMA106_SEC_4
  • ชื่อรายวิชา(TH) : แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร_SEC_4
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Calculus 2 for Engineers_SEC_4
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

รายวิชา - แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร_SEC_4

อาจารย์ผู้สอน