รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต Section 6 / English for Life Skills

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 1 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC102
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต Section 6
  • ชื่อรายวิชา (EN) : English for Life Skills
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

CM_GEBLC102_SEC_6_2/64_รศ.ดร.พรหทัย

ลิงค์สำหรับแอพพลิเคชั่น ไมโครซอฟทีม (Microsoft Teams App) : https://1th.me/uFnd2

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aXEpDupOQUsE8hd9Q6SkRXcdMmp98Rcl4PZ5x1xNCjJo1%40thread.tacv2/conversations?groupId=0749137e-066e-4c52-be1d-c00d3a422962&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

รหัสทีม : q9b9kt9

โทร 063-5926359

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต Section 6

อาจารย์ผู้สอน