รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต Section5 / English for Life Skills

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC102
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต Section5
  • ชื่อรายวิชา (EN) : English for Life Skills
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

CM_GEBLC102_SEC_5_2/64_รศ.ดร.พรหทัย

ลิงค์สำหรับแอพพลิเคชั่น ไมโครซอฟทีม (Microsoft Teams App) : https://1th.me/R0w19

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aRzCOgFf73NtGLpJe7JSkHVftbcUOnjxw_KT3a0FFN001%40thread.tacv2/conversations?groupId=ef4f1e97-4b12-4fce-a974-bc2ef4801ea1&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

รหัสทีม : u7jhm0l

โทร 063-5926359

 

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต Section5

อาจารย์ผู้สอน