รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต Section4 / English for Life Skills

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC102
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต Section4
  • ชื่อรายวิชา (EN) : English for Life Skills
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

CM_GEBLC102_SEC_4_2/64_รศ.ดร.พรหทัย

ลิงค์สำหรับแอพพลิเคชั่น ไมโครซอฟทีม (Microsoft Teams App) : https://1th.me/YqkZ8

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aaWWrNbjZASSbzA8ZJFDZf4Gf2SnWvuxZfwRSLM9keZQ1%40thread.tacv2/conversations?groupId=a991ee02-bd5b-4be4-9339-0638d12a93b9&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

รหัสทีม : opnpaie

โทร 063-5926359

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต Section4

อาจารย์ผู้สอน