รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต Section3 / English for Life Skills

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC102
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต Section3
  • ชื่อรายวิชา (EN) : English for Life Skills
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

CM_GEBLC102_SEC_3_2/64_รศ.ดร.พรหทัย

https://1th.me/os0zl

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aL2TVhWiByOOFH5-1S0u4USmyfFB5pm70HVbzMrIymUM1%40thread.tacv2/conversations?groupId=a46929f8-8d05-4c15-9d82-43a46b3a39c3&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

รหัสทีม : gyp2ts3

โทร 063-5926359

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต Section3

อาจารย์ผู้สอน