รายละเอียด

การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัยและนวัตกรรม / Creation of Scientific Methods for Research and Innovation

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBSC104
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัยและนวัตกรรม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Creation of Scientific Methods for Research and Innovation
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

ผู้สอน : สุรัสวดี ปลิโพธ (tel : 0899603088)

รายวิชา - การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัยและนวัตกรรม

อาจารย์ผู้สอน