รายละเอียด

นวัตกรรมและเทคโนโลยี / Innovation and Technology

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN102_SEC_33
  • ชื่อรายวิชา(TH) : นวัตกรรมและเทคโนโลยี
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Innovation and Technology
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

GEBIN102_SEC_33 (ภาคพิเศษ)
บธ.บ.กต.พ(4ปี)1

พฤหัสบดี 17:00 - 20:00 น.

รายวิชา - นวัตกรรมและเทคโนโลยี

อาจารย์ผู้สอน