รายละเอียด

ฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร / Physics 2 for Engineers

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNSC103_SEC_14
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Physics 2 for Engineers
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

FUNSC103_SEC_14 ( ภาคปกติ ) , วศ.บ.ยธ.(4ปี).1

พุธ 12:00 - 15:00 น.

รายวิชา - ฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร

อาจารย์ผู้สอน