รายละเอียด

แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร / Calculus 2 for Engineers

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNMA106
  • ชื่อรายวิชา(TH) : แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Calculus 2 for Engineers
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

รายวิชา - แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร

ระบบพิกัดเชิงขั้ว
-พิกัดเชิงขั้ว
-ความสัมพันธ์ระหว่างพิกัดเชิงขั้วและพิกัด
ฉาก
กราฟในพิกัดเชิงขั้ว
-เส้นในพิกัดเชิงขั้ว
-วงกลมในพิกัดเชิงขั้ว
-โค้งต่างๆ ในพิกัดเชิงขั้ว

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างระบบพิกัดเชิงขั้ว และกราฟในพิกัดเชิงขั้ว โดยใช้โปรแกรม Maple มอบหมายงานตามใบงาน ทั้งงานรายบุคคล และงงานกลุ่ม ให้ค้นหาโจทย์ตามอินเทอร์เน็ต ตามเว็ปไซต์ที่ให้

สมการอิงตัวแปรเสริม
-การวางทิศทางของโค้งอิงตัวแปรเสริม
-การกำจัดตัวแปรเสริม
-กราฟของฟังก์ชั่นอิงตัวแปรเสริม
-เส้นสัมผัสต่อโค้งนิยามอิงตัวแปรเสริม
-ความยาวโค้งนิยามอิงตัวแปรเสริม

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างในการคำนวณ โดยใช้โปรแกรม Maple มอบหมายงานตามใบงาน ให้ค้นหาโจทย์ตามอินเทอร์เน็ต ตามเว็ปไซต์ที่ให้

แคลคูลัสของฟังก์ชั่นค่าเวกเตอร์
ฟังก์ชั่นค่าเวกเตอร์ของหนึ่งตัวแปร
-โค้งอิงตัวแปรเสริมในปริภูมิสามมิติ
-สมการอิงตัวแปรเสริมในรูปแบบของ
เวกเตอร์
-ฟังก์ชั่นค่าเวกเตอร์
แคลคูลัสของฟังก์ชั่นเวกเตอร์ของหนึ่งตัวแปร
-บทนิยามลิมิต อนุพันธ์ และปริพันธ์ของ
ฟังก์ชั่นค่าเวกเตอร์
-สมบัติของอนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชั่นค่า
เวกเตอร์

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างในการคำนวณ โดยใช้โปรแกรม Maple มอบหมายงานตามใบงาน ให้ค้นหาโจทย์ตามอินเทอร์เน็ต ตามเว็ปไซต์ที่ให้

การเปลี่ยนตัวแปรเสริมและความยาวส่วนโค้ง
-การปรับเรียบโดยตัวแปรเสริม
-การเปลี่ยนตัวแปรเสริม
-ความยาวส่วนโค้งในปริภูมิสามิติ
-ความยาวส่วนโค้งที่กำหนดในรูปตัวแปรเสริม

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างในการคำนวณ โดยใช้โปรแกรม Maple มอบหมายงานตามใบงาน ให้ค้นหาโจทย์ตามอินเทอร์เน็ต ตามเว็ปไซต์ที่ให้

เส้นสัมผัสหน่วยและปริมาณเวกเตอร์
-เวกเตอร์สัมผัสหน่วย
-เวกเตอร์ปกติ
-เวกเตอร์ชี้เข้าหน่วยในปริภูมิสองมิติ
-เวกเตอร์แนวฉากคู่ในปริภูมิสามมิติ

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างในการคำนวณ โดยใช้โปรแกรม Maple มอบหมายงานตามใบงาน ให้ค้นหาโจทย์ตามอินเทอร์เน็ต ตามเว็ปไซต์ที่ให้

ความโค้ง
-สูตรสำหรับความโค้ง
-รัศมีของความโค้ง
-หาส่วนประกอบของความเร่ง

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างในการคำนวณ โดยใช้โปรแกรม Maple มอบหมายงานตามใบงาน ให้ค้นหาโจทย์ตามอินเทอร์เน็ต ตามเว็ปไซต์ที่ให้

สมการอิงตัวแปรเสริมของเส้น
-เส้นกำหนดโดยจุดและเวกเตอร์
-ส่วนของเส้น
-สมการเวกเตอร์ของเส้น
ระนาบในปริภูมิสามมิติ
-ระนาบขนาดต่อระนาบพิกัด
-ระนาบกำหนดโดยจุดและเวกเตอร์ปกติ
-ปัญหาระยะทางเกี่ยวกับระนาบ

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างในการคำนวณ โดยใช้โปรแกรม Maple มอบหมายงานตามใบงาน ให้ค้นหาโจทย์ตามอินเทอร์เน็ต ตามเว็ปไซต์ที่ให้

ผิวในปริภูมิสามมิติ
-พิกัดฉาก พิกัดทรงกระบอก และพิกัดทรงกลม
-ความสัมพันธ์ของพิกัดฉาก พิกัดทรงกระบอกและพิกัดทรงกลม
-ทรงกลม
-ผิวทรงกระบอก
-ผิวกำลังสอง

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างในการคำนวณ โดยใช้โปรแกรม Maple มอบหมายงานตามใบงาน ให้ค้นหาโจทย์ตามอินเทอร์เน็ต ตามเว็ปไซต์ที่ให้

สอบกลางภาค
กิจกรรม : ทำแบบทดสอบ

แคลคูลัสของฟังก์ชั่นค่าจริงของสองตัวแปร
ฟังก์ชั่นค่าจริงของสองตัวแปร
-บทนิยามฟังก์ชั่นค่าจริงของสองตัวแปร
-ลิมิตและความต่อเนื่อง
อนุพันธ์ย่อย
-บทนิยามของอนุพันธ์ย่อยของฟังก์ชั่นค่าจริงของสองตัวแปร
-อนุพันธ์ย่อยอันดับสูง
-กฎลูกโซ่
-ระนาบสัมผัสและค่าเชิงอนุพันธ์รวม

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างในการคำนวณ โดยใช้โปรแกรม Maple มอบหมายงานตามใบงาน ให้ค้นหาโจทย์ตามอินเทอร์เน็ต ตามเว็ปไซต์ที่ให้

อนุพันธ์ระบุทิศทางและเกรเดียนต์ของฟังก์ชั่น
-อนุพันธ์ระบุทิศทาง
-เกรเดียนต์ของฟังก์ชั่น
-สมบัติของเกรเดียนต์

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างในการคำนวณ โดยใช้โปรแกรม Maple มอบหมายงานตามใบงาน ให้ค้นหาโจทย์ตามอินเทอร์เน็ต ตามเว็ปไซต์ที่ให้

บทประยุกต์ของอนุพันธ์ย่อย
-ค่าสูงสุดแลละต่ำสุดของฟังก์ชั่นค่าจริงของสองตัวแปร
-ตัวคูณลากรองจ์

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างในการคำนวณ โดยใช้โปรแกรม Maple มอบหมายงานตามใบงาน ให้ค้นหาโจทย์ตามอินเทอร์เน็ต ตามเว็ปไซต์ที่ให้

ปริพันธ์สองชั้น
-ปริพันธ์ซ้อนสองชั้น
-ปริพันธ์สองชั้นบนบริเวณสี่เหลี่ยมมุมฉาก
-ปริพันธ์สองชั้นบนบริเวณไม่เป็นสี่เหลี่ยมมุมฉาก
-การผันกลับอันดับของการหาปริพันธ์
-การหาพื้นที่โดยปริพันธ์สองชั้น
-การหาปริพันธ์สองชั้นในพิกัดเชิงขั้ว
-การเปลี่ยนปริพันธ์สองชั้นของพิกัดฉากกับพิกัดเชิงขั้ว

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างในการคำนวณ โดยใช้โปรแกรม Maple มอบหมายงานตามใบงาน ให้ค้นหาโจทย์ตามอินเทอร์เน็ต ตามเว็ปไซต์ที่ให้

แคลคูลัสของฟังก์ชั่นค่าจริงของหลายตัวแปร
ฟังก์ชั่นค่าจริงของ n ตัวแปร
-บทนิยามฟังก์ชั่นนิยามค่าจริงของ n ตัวแปร
-อนุพันธ์ย่อยและกฎลูกโซ่
-ค่าเชิงอนุพันธ์รวม

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างในการคำนวณ โดยใช้โปรแกรม Maple มอบหมายงานตามใบงาน ให้ค้นหาโจทย์ตามอินเทอร์เน็ต ตามเว็ปไซต์ที่ให้

ปริพันธ์สามชั้น
-ปริพันธ์ซ้อนสามชั้น
-ปริพันธ์สามชั้น
-การหาปริมาตรโดยปริพันธ์ปริพันธ์สามชั้น
-การหาปริพันธ์สามชั้นในซ้อนทับอื่นๆ
-การหาปริพันธ์สามชั้นในพิกัดทรงกระบอก
-การหาปริพันธ์สามชั้นในพิกัดทรงกลม

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างในการคำนวณ โดยใช้โปรแกรม Maple มอบหมายงานตามใบงาน ให้ค้นหาโจทย์ตามอินเทอร์เน็ต ตามเว็ปไซต์ที่ให้

การเปลี่ยนตัวแปรในปริพันธ์หลายชั้นและจาโคเบียน
-จาโคเบียน
-การเปลี่ยนตัวแปรในปริพันธ์สองชั้น
-การเปลี่ยนตัวแปรในปริพันธ์สามชั้น
บทประยุกต์ปริพันธ์สามชั้น
-ปริมาตร
-มวล
-ศูนย์ถ่วง เซนทรอยด์

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างในการคำนวณ โดยใช้โปรแกรม Maple มอบหมายงานตามใบงาน ให้ค้นหาโจทย์ตามอินเทอร์เน็ต ตามเว็ปไซต์ที่ให้

สอบปลายภาค
กิจกรรม : ทำแบบทดสอบ

อาจารย์ผู้สอน