รายละเอียด

ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร / Physics Laboratory 2 for Engineers

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNSC104_SEC_15
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Physics Laboratory 2 for Engineers
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

FUNSC104_SEC_15 ( ภาคปกติ ) , วศ.บ.ฟฟ.ห้อง2

อ.เถกิงศักดิ์ ภูสิทธิอัคคโชติ

อ.กิตติศักดิ์ อำมา

พฤหัสบดี 08:00 - 11:00 น.

รายวิชา - ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร

อาจารย์ผู้สอน