รายละเอียด

การออกแบบการทดลอง [SEC_1] / Design of Experiment [SEC_1]

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGAG311 [SEC_1]
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การออกแบบการทดลอง [SEC_1]
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Design of Experiment [SEC_1]
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

รหัสเข้าทีม : 5yjd1yu
อาจารย์ผู้สอน  อาจารย์ธนิษฐา  เกษมุณี   
เบอร์ติดต่อ 091-7879328 (เวลาราชการเท่านั้น) 
สถานที่ติดต่อ ห้องคณิตศาสตร์ ตึก ศท.ชั้น3 (ศท.304)

วันพุธ 8.00-15.00 น.

รายวิชา - การออกแบบการทดลอง [SEC_1]

อาจารย์ผู้สอน