รายละเอียด

แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร SEC_15 / Calculus 2 for Engineers SEC_15

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNMA106_SEC_15
  • ชื่อรายวิชา(TH) : แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร SEC_15
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Calculus 2 for Engineers SEC_15
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

อ.ดร.ชลวัฒน์   พุกเพียรเลิศ

เบอร์โทร 081-6757416

ห้องพัก ศท.304 อาคารศึกษาทั่วไป

***ให้นักศึกษาเข้ากลุ่มใน Ms Teams และ Line ทั้งสองเลยนะครับsmiley

รายวิชา - แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร SEC_15

อาจารย์ผู้สอน