รายละเอียด

แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร SEC_8 / Calculus 2 for Engineers SEC_8

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNMA106_SEC_8
  • ชื่อรายวิชา(TH) : แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร SEC_8
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Calculus 2 for Engineers SEC_8
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

อ.ดร.ชลวัฒน์   พุกเพียรเลิศ

เบอร์โทร 081-6757416

ห้องพัก ศท.304 อาคารศึกษาทั่วไป

***ให้นักศึกษาเข้ากลุ่มใน Ms Teams และ Line ทั้งสองเลยนะครับsmiley

รายวิชา - แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร SEC_8

อาจารย์ผู้สอน