รายละเอียด

แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร / Calculus 1 for Engineers

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNMA105_sec4
  • ชื่อรายวิชา(TH) : แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Calculus 1 for Engineers
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

วิชา แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร sec_4 สำหรับนักศึกษาแก้ F เรียนวันอังคารเวลา 12.00-15.00 น.
ในการเข้าสู่ห้องเรียน MS Team สามารถเข้าได้โดยใส่โค้ด: yopmwcj
หากมีปัญหาไม่สามารถเข้าได้ติดต่ออาจารย์ผู้สอน อาจารย์ศิริลักษณ์ ผลอินทร์ ได้ที่เบอร์ 0954526694

รายวิชา - แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร

อาจารย์ผู้สอน