รายละเอียด

นวัตกรรมและเทคโนโลยี / Innovation and Technology

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN102_sec9, 12, 22
  • ชื่อรายวิชา(TH) : นวัตกรรมและเทคโนโลยี
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Innovation and Technology
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

นวัตกรรมและเทคโนโลยี sec 9, 12, 22 
สำหรับนักศึกษา     sec9  บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ (4ปี) ห้อง 1
        sec12 ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม (4ปี)
        sec22 บธ.บ.บริหารธุรกิจ - การจัดการธุรกิจ (4ปี) ห้อง 2   

เรียนวันศุกร์เวลา 8.00-11.00 น.
ในการเข้าสู่ห้องเรียน MS Team สามารถเข้าได้โดยใส่โค้ด: sbsdpxf
หากมีปัญหาไม่สามารถเข้าได้ติดต่ออาจารย์ผู้สอน อาจารย์ศิริลักษณ์ ผลอินทร์ได้ที่เบอร์ 0954526694

รายวิชา - นวัตกรรมและเทคโนโลยี

อาจารย์ผู้สอน