รายละเอียด

นวัตกรรมและเทคโนโลยี_SEC_20_2.64 / Innovation and Technology_SEC_20_2.64

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN102
  • ชื่อรายวิชา(TH) : นวัตกรรมและเทคโนโลยี_SEC_20_2.64
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Innovation and Technology_SEC_20_2.64
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

ติดต่ออาจารย์

เบอร์โทร 084-6126690

ห้องพัก ศท 304

รายวิชา - นวัตกรรมและเทคโนโลยี_SEC_20_2.64

อาจารย์ผู้สอน