รายละเอียด

คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน_Sec4 / Mathematics and Statistics in Daily Life

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBSC101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน_Sec4
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Mathematics and Statistics in Daily Life
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

รายวิชา - คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน_Sec4

อาจารย์ผู้สอน