รายละเอียด

สถิติ / Statistics

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 2 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNMA109
  • ชื่อรายวิชา(TH) : สถิติ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Statistics
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

ติดต่ออาจารย์

เบอร์โทร 084-6126690

ห้องพัก ศท 304

รายวิชา - สถิติ

อาจารย์ผู้สอน