รายละเอียด

การอ่านเพื่อความเข้าใจ / Reading for Comprehension

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOAEC109
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การอ่านเพื่อความเข้าใจ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Reading for Comprehension
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

CM_ BOAEC109_SEC_2_2/64_อ.เฉลิมชัย พาราสุข

ลิงค์สำหรับแอพพลิเคชั่น ไมโครซอฟทีม (Microsoft Teams App) : https://1th.me/hlIqF

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3adoMqL94hUfU9griei4Jm6Tnx1cEMCrtGc3P898DfqDs1%40thread.tacv2/conversations?groupId=98a9d635-5807-478b-a13e-8e56abc9dbd3&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

รหัสทีม : ab5qwth

เบอร์โทรติดต่อ 089-4344816

รายวิชา - การอ่านเพื่อความเข้าใจ

อาจารย์ผู้สอน