รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต / English for Life Skills

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC102
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
  • ชื่อรายวิชา (EN) : English for Life Skills
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

CM_GEBLC102_SEC_50_2/64_อ.เฉลิมชัย พาราสุข

ลิงค์สำหรับแอพพลิเคชั่น ไมโครซอฟทีม (Microsoft Teams App) : https://1th.me/RWqUb

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3abbDZeqA5gCIUgqUwZaQ4ta3PDHMt8s3jxSbk6yvIzvk1%40thread.tacv2/conversations?groupId=dccbe118-fe5a-4995-bbc0-cbe19ab60550&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

 

รหัสทีม : 2pednf2

เบอร์โทรติดต่อ 089-4344816

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต

อาจารย์ผู้สอน