รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต / English for Life Skills

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 1 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC102
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
  • ชื่อรายวิชา (EN) : English for Life Skills
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

CM_GEBLC102_SEC_49_2/64_อ.เฉลิมชัย พาราสุข

ลิงค์สำหรับแอพพลิเคชั่น ไมโครซอฟทีม (Microsoft Teams App) : https://1th.me/V4j0E

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aFQMbvY3clKe-4OuYrZ4ZK4KbXSsC3ADCblh134-Mu4g1%40thread.tacv2/conversations?groupId=6af2c549-21c7-4ca7-818e-a948c1a9954d&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

รหัสทีม : eok5gxy

เบอร์โทรติดต่อ 089-4344816

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต

อาจารย์ผู้สอน