รายละเอียด

คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน_SEC_11 / Mathematics and Statistics in Daily Life_SEC_11

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBSC101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน_SEC_11
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Mathematics and Statistics in Daily Life_SEC_11
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

ติดต่ออาจารย์

เบอร์โทร 084-6126690

ห้องพัก ศท 304

รายวิชา - คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน_SEC_11

อาจารย์ผู้สอน