รายละเอียด

กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา / Process of Thinking and Problem Solving

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Process of Thinking and Problem Solving
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

รหัสเข้าทีม MS Temes : kem27pz

ผู้สอน  : อ. สุรัสวดี ปลิโพธ (tel : 0899603088, Email : scisur@rmutl.ac.th)

รายวิชา - กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา

อาจารย์ผู้สอน