รายละเอียด

คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน_SEC_10 / Mathematics and Statistics in Daily Life_SEC_10

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 1 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBSC101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน_SEC_10
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Mathematics and Statistics in Daily Life_SEC_10
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

ติดต่ออาจารย์

เบอร์โทร 084-6126690

ห้องพัก ศท 304

รายวิชา - คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน_SEC_10

อาจารย์ผู้สอน