รายละเอียด

นวัตกรรมและเทคโนโลยี_Sec11 / Innovation and Technology

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : นวัตกรรมและเทคโนโลยี_Sec11
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Innovation and Technology
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

รายวิชา - นวัตกรรมและเทคโนโลยี_Sec11

อาจารย์ผู้สอน