รายละเอียด

ภาษาไทย 1 Section 2 / Thai 1

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 01310101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาไทย 1 Section 2
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Thai 1
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

รายวิชา - ภาษาไทย 1 Section 2

อาจารย์ผู้สอน