รายละเอียด

กลศาสตร์ประยุกต์ / Applied Mechanics

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 13081141_SEC_1
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กลศาสตร์ประยุกต์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Applied Mechanics
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

วิชากลศาสตร์ประยุกต์ sec 1 ชก.1

รายวิชา - กลศาสตร์ประยุกต์

อาจารย์ผู้สอน