รายละเอียด

ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร / Physics 1 for Engineers

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 1 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNSC101_SEC_3
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Physics 1 for Engineers
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

วิชาฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร sec 3 คอ.บ.อส.2

รายวิชา - ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร

อาจารย์ผู้สอน