รายละเอียด

แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร / Calculus 3 for Engineers

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNMA107
  • ชื่อรายวิชา(TH) : แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Calculus 3 for Engineers
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร แก้ F

พฤหัส 12.00-15.00 น.

Team code : 7kao8ui

รายวิชา - แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร

อาจารย์ผู้สอน