รายละเอียด

แคลคูลัส 1 / Calculus 1

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCCC201
  • ชื่อรายวิชา(TH) : แคลคูลัส 1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Calculus 1
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

แคลคูลัส 1 สารสนเทศ ปี 1 (ทอ)

พุธ 12.00-15.00 น.

Team code : g22kn2v

รายวิชา - แคลคูลัส 1

อาจารย์ผู้สอน