รายละเอียด

ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร / Chemistry Laboratory for Engineers

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNSC202
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Chemistry Laboratory for Engineers
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

รายวิชา - ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร

เครื่องมืออุปกรณ์ และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี
กิจกรรม : 1. การเรียนแบบแก้ปัญหา (Problem-solving)
2. การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
3. การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มใหญ่ (Whole - Class Discussion)
4. การสอนในห้องปฏิบัติการ
5. การสอนแบบสาธิต
6. การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติ

ปฏิบัติการที่ 1
การชั่ง ตวง วัดทางวิทยาศาสตร์
กิจกรรม : 1. การเรียนแบบแก้ปัญหา (Problem-solving)
2. การเรียนแบบสร้างแผนผังความคิด (Concept Mapping)
3. การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
4. การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มใหญ่ (Whole - Class Discussion)
5. การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small - Group Discussion)
6. การสอนฝึกปฏิบัติการ
7. เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning)
8. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning)
9. การสอนในห้องปฏิบัติการ
10. การสอนแบบสาธิต
11. การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติ
12. การสอนแบบปฏิบัติ

ปฏิบัติการที่ 2
ปริมาณสารสัมพันธ์
กิจกรรม : 1. การเรียนแบบแก้ปัญหา (Problem-solving)
2. การเรียนแบบสร้างแผนผังความคิด (Concept Mapping)
3. การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
4. การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มใหญ่ (Whole - Class Discussion)
5. การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small - Group Discussion)
6. เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning)
7. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning)
8. การสอนในห้องปฏิบัติการ
9. การสอนแบบสาธิต
10. การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติ

ปฏิบัติการที่ 3
กฎของชาร์ล
กิจกรรม : 1. การเรียนแบบแก้ปัญหา (Problem-solving)
2. การเรียนแบบสร้างแผนผังความคิด (Concept Mapping)
3. การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
4. การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มใหญ่ (Whole - Class Discussion)
5. การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small - Group Discussion)
6. เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning)
7. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning)
8. การสอนในห้องปฏิบัติการ
9. การสอนแบบสาธิต
10. การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติ

ปฏิบัติการที่ 4
ความหนืดของของเหลว
กิจกรรม : 1. การเรียนแบบแก้ปัญหา (Problem-solving)
2. การเรียนแบบสร้างแผนผังความคิด (Concept Mapping)
3. การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
4. การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มใหญ่ (Whole - Class Discussion)
5. การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small - Group Discussion)
6. เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning)
7. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning)
8. การสอนในห้องปฏิบัติการ
9. การสอนแบบสาธิต
10. การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติ

ปฏิบัติการที่ 5
โครงสร้างผลึก
กิจกรรม : 1. การเรียนแบบแก้ปัญหา (Problem-solving)
2. การเรียนแบบสร้างแผนผังความคิด (Concept Mapping)
3. การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
4. การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มใหญ่ (Whole - Class Discussion)
5. การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small - Group Discussion)
6. เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning)
7. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning)
8. การสอนในห้องปฏิบัติการ
9. การสอนแบบสาธิต
10. การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติ

ทบทวน
กิจกรรม : 1. กระบวนการสืบค้น (Inquiry Process)
2. การเรียนแบบแก้ปัญหา (Problem-solving)
3. การเรียนแบบสร้างแผนผังความคิด (Concept Mapping)
4. การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
5. การสอนแบบการจัดการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยี (Technology - Related Instruction)
6. การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มใหญ่ (Whole - Class Discussion)
7. การสอนโดยใช้เทคนิคการระดมพลังสมอง (Brainstorming)
8. การสอนในห้องปฏิบัติการ
9. การสอนแบบบรรยายเชิงอภิปราย

ทบทวน
กิจกรรม : 1. กระบวนการสืบค้น (Inquiry Process)
2. การเรียนแบบแก้ปัญหา (Problem-solving)
3. การเรียนแบบสร้างแผนผังความคิด (Concept Mapping)
4. การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
5. การสอนแบบการจัดการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยี (Technology - Related Instruction)
6. การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มใหญ่ (Whole - Class Discussion)
7. การสอนโดยใช้เทคนิคการระดมพลังสมอง (Brainstorming)
8. การสอนในห้องปฏิบัติการ
9. การสอนแบบบรรยายเชิงอภิปราย

สอบกลางภาค
กิจกรรม : 1. กระบวนการสืบค้น (Inquiry Process)
2. การเรียนแบบแก้ปัญหา (Problem-solving)
3. การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)

ปฏิบัติการที่ 6
การหาน้ำหนักโมเลกุลโดยอาศัยหลักการลดลงของจุดเยือกแข็ง
กิจกรรม : 1. การเรียนแบบแก้ปัญหา (Problem-solving)
2. การเรียนแบบสร้างแผนผังความคิด (Concept Mapping)
3. การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
4. การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มใหญ่ (Whole - Class Discussion)
5. การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small - Group Discussion)
6. เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning)
7. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning)
8. การสอนในห้องปฏิบัติการ
9. การสอนแบบสาธิต
10. การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติ

ปฏิบัติการที่ 7
คอลลอยด์
กิจกรรม : 1. การเรียนแบบแก้ปัญหา (Problem-solving)
2. การเรียนแบบสร้างแผนผังความคิด (Concept Mapping)
3. การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
4. การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มใหญ่ (Whole - Class Discussion)
5. การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small - Group Discussion)
6. เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning)
7. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning)
8. การสอนในห้องปฏิบัติการ
9. การสอนแบบสาธิต
10. การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติ

ปฏิบัติการที่ 8
การศึกษาอัตราการเกิดปฏิกิริยาระหว่างโพแทสเซียมไดโครเมทกับเอทานอล
กิจกรรม : 1. การเรียนแบบแก้ปัญหา (Problem-solving)
2. การเรียนแบบสร้างแผนผังความคิด (Concept Mapping)
3. การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
4. การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มใหญ่ (Whole - Class Discussion)
5. การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small - Group Discussion)
6. เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning)
7. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning)
8. การสอนในห้องปฏิบัติการ
9. การสอนแบบสาธิต
10. การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติ

ปฏิบัติการที่ 9
สมดุลเคมี
กิจกรรม : 1. การเรียนแบบแก้ปัญหา (Problem-solving)
2. การเรียนแบบสร้างแผนผังความคิด (Concept Mapping)
3. การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
4. การสอนแบบการจัดการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยี (Technology - Related Instruction)
5. การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มใหญ่ (Whole - Class Discussion)
6. การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small - Group Discussion)
7. เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning)
8. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning)
9. การสอนในห้องปฏิบัติการ
10. การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติ

ปฏิบัติการที่ 10
การไทเทรตสารละลายกรด-เบส
กิจกรรม : 1. การเรียนแบบแก้ปัญหา (Problem-solving)
2. การเรียนแบบสร้างแผนผังความคิด (Concept Mapping)
3. การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
4. การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มใหญ่ (Whole - Class Discussion)
5. การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small - Group Discussion)
6. การสอนฝึกปฏิบัติการ
7. เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning)
8. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning)
9. การสอนในห้องปฏิบัติการ
10. การสอนแบบสาธิต
11. การสอนแบบบรรยายเชิงปฏิบัติ
12. การสอนแบบปฏิบัติ

ทบทวน
กิจกรรม : 1. กระบวนการสืบค้น (Inquiry Process)
2. การเรียนแบบแก้ปัญหา (Problem-solving)
3. การเรียนแบบสร้างแผนผังความคิด (Concept Mapping)
4. การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
5. การสอนแบบการจัดการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยี (Technology - Related Instruction)
6. การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มใหญ่ (Whole - Class Discussion)
7. การสอนโดยใช้เทคนิคการระดมพลังสมอง (Brainstorming)
8. การสอนในห้องปฏิบัติการ
9. การสอนแบบบรรยายเชิงอภิปราย

ทบทวน
กิจกรรม : 1. กระบวนการสืบค้น (Inquiry Process)
2. การเรียนแบบแก้ปัญหา (Problem-solving)
3. การเรียนแบบสร้างแผนผังความคิด (Concept Mapping)
4. การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
5. การสอนแบบการจัดการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยี (Technology - Related Instruction)
6. การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มใหญ่ (Whole - Class Discussion)
7. การสอนโดยใช้เทคนิคการระดมพลังสมอง (Brainstorming)
8. การสอนในห้องปฏิบัติการ
9. การสอนแบบบรรยายเชิงอภิปราย

สอบปลายภาค
กิจกรรม : 1. กระบวนการสืบค้น (Inquiry Process)
2. การเรียนแบบแก้ปัญหา (Problem-solving)
3. การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
4. การสอนในห้องปฏิบัติการ

อาจารย์ผู้สอน