รายละเอียด

เคมีสำหรับวิศวกร / Chemistry for Engineers

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNSC201
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เคมีสำหรับวิศวกร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Chemistry for Engineers
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

รายวิชา - เคมีสำหรับวิศวกร

บทที่ 1 โครงสร้างอะตอม
1.1 ทฤษฎีอะตอม
1.2 การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม


กิจกรรม : - การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
- การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small - Group Discussion)
- การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)
- การสอนแบบบรรยาย

บทที่ 2 สมบัติของธาตุตามตารางธาตุพีริออดิก
2.1 ตารางธาตุ
2.2 สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ

กิจกรรม : - การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
- การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small - Group Discussion)
- การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)
- การสอนแบบบรรยาย

บทที่ 3 ธาตุเรพรีเซนเททีฟและธาตุทรานซิชัน
3.1 ธาตุเรพรีเซนเททีฟ
3.2 ธาตุแทรนซิชัน

กิจกรรม : - การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
- การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small - Group Discussion)
- การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)
- การสอนแบบบรรยาย

บทที่ 4 พันธะเคมี
4.1 พันธะโควาเลนต์

กิจกรรม : - การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
- การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small - Group Discussion)
- การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)
- การสอนแบบบรรยาย

บทที่ 4 พันธะเคมี
4.2 พันธะไอออนิก
4.3 พันธะโลหะ
กิจกรรม : - การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
- การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small - Group Discussion)
- การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)
- การสอนแบบบรรยาย

บทที่ 5 ปริมาณสารสัมพันธ์
5.1 พื้นฐานปริมาณสารสัมพันธ์

กิจกรรม : - การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
- การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small - Group Discussion)
- การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)
- การสอนแบบบรรยาย

บทที่ 5 ปริมาณสารสัมพันธ์
5.2 สมการเคมี

กิจกรรม : - การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
- การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small - Group Discussion)
- การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)
- การสอนแบบบรรยาย

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

บทที่ 6 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส
6.1 สมบัติของแก๊ส
6.2 สมบัติของของแข็งกิจกรรม : - การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
- การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small - Group Discussion)
- การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)
- การสอนแบบบรรยาย

บทที่ 6 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส
6.3 สมบัติของของเหลว
6.4 สมบัติของสารละลาย
กิจกรรม : - การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
- การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small - Group Discussion)
- การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)
- การสอนแบบบรรยาย

บทที่ 7 จลนศาสตร์เคมี
7.1 อัตราการเกิดปฏิกิริยาและกฎอัตรา
7.2 ทฤษฎีที่ใช้อธิบายอัตราการเกิดปฏิกิริยากิจกรรม : - การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
- การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small - Group Discussion)
- การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)
- การสอนแบบบรรยาย

บทที่ 7 จลนศาสตร์เคมี
7.3 พลังงานกับการดำเนินไปของปฏิกิริยาเคมี
7.4 ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา
กิจกรรม : - การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
- การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small - Group Discussion)
- การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)
- การสอนแบบบรรยาย

บทที่ 8 สมดุลเคมี
8.1 สภาวะสมดุล


กิจกรรม : - การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
- การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small - Group Discussion)
- การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)
- การสอนแบบบรรยาย

บทที่ 8 สมดุลเคมี
8.2 สมดุลไอออนในน้ำ
กิจกรรม : - การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
- การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small - Group Discussion)
- การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)
- การสอนแบบบรรยาย

ทบทวน
กิจกรรม : - การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
- การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small - Group Discussion)
- การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)
- การสอนแบบบรรยาย

ทบทวน
กิจกรรม :

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน