รายละเอียด

แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร / Calculus 2 for Engineers

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNMA106
  • ชื่อรายวิชา(TH) : แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Calculus 2 for Engineers
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร โยธา ปี 1(4ปี)

จันทร์ 12.00-15.00 น.

Team code : uwen72d

รายวิชา - แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร

อาจารย์ผู้สอน