รายละเอียด

สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา / Environment and Development

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 1 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBSC106
  • ชื่อรายวิชา(TH) : สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Environment and Development
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

รายวิชา - สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.1 ประเภททรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.2 ปรากฎการณ์ธรรมชาติ

กิจกรรม : .การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning)
2.การสอนแบบบรรยายเชิงอภิปราย
/ ใช้ Power point
มีการนำเสนอข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต

1.3 มิติของสิ่งแวดล้อม
1.4 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ


กิจกรรม : 1.การสอนโดยใช้เทคนิคการระดมพลังสมอง (Brainstorming)
2.การสอนโดยการอภิปรายกลุ่มแบบต่าง ๆ (Panel, Forum, Symposium, Seminar)
/ ใช้ Power point

3. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2.1 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2.2 ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่มีต่อคุณภาพชีวิต

กิจกรรม : .การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)
2.การสอนแบบ Problem Based Learning
ใช้ Power point
มีการนำเสนอข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต

3. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2.1 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2.2 ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่มีต่อคุณภาพชีวิต

กิจกรรม : 2.การสอนโดยการอภิปรายกลุ่มแบบต่าง ๆ (Panel, Forum, Symposium, Seminar)
/ ใช้ Power point
มีการนำเสนอข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต

5. แนวทางการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
5.1 พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมในระดับโลกที่มีผลกระทบต่อความยั่งยืน
5.2 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก
5.3 พัฒนาการของการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กิจกรรม : 2.การสอนแบบ Problem Based Learning
ใช้ Power point
มีการนำเสนอข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต

6.1 พื้นฐานของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
6.2 สาเหตุของวิกฤตการณ์ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ
6.3 หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม : 1.การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)
2.การสอนแบบ Problem Based Learning
ใช้ Power point
มีการนำเสนอข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต

6.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกับแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
กิจกรรม : 1.การสอนโดยใช้เทคนิคการระดมพลังสมอง (Brainstorming)
2.การสอนโดยการอภิปรายกลุ่มแบบต่าง ๆ (Panel, Forum, Symposium, Seminar) / ให้นศ.แต่ละกลุ่มจัดทำกระทงลอยโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
/ ใช้ Power point
มีการนำเสนอข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต

7. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7.1 ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
7.2 การนำสมุนไพรมาใช้ประโยชน์
กิจกรรม : 1.การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning)
2. การสอนแบบบรรยายเชิงอภิปราย
/ใช้ Power point
มีการนำเสนอข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

7.3 การสกัดน้ำมันหอมระเหย
7.4 การใช้ประโยชน์จากน้ำมันหอมระเหย
กิจกรรม : 1.การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning)
2. การสอนแบบบรรยายเชิงอภิปราย
/ใช้ Power point
มีการนำเสนอข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต

8. คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
8.1 ความคล้ายคลึงกันของแนวคิดทางวิทยาศาสตร์พระพุทธศาสนาเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งมีชีวิต

กิจกรรม : 1..การสอนโดยใช้เทคนิคการระดมพลังสมอง (Brainstorming)
2.การสอนโดยการอภิปรายกลุ่มแบบต่าง ๆ (Panel, Forum, Symposium, Seminar)
/ ใช้ Power point
มีการนำเสนอข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต

8.2 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการใช้การศึกษาและจริยธรรม
8.3จริยธรรมทางสิ่งแวดล้อมแบบใหม่

กิจกรรม : 1.การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning)
2. การสอนแบบบรรยายเชิงอภิปราย
/ใช้ Power point

นำเสนอโครงงานการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
กิจกรรม :

นำเสนอโครงงานการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
กิจกรรม :

ทบทวนบทเรียน/ สอนชดเชย
กิจกรรม :

ทบทวนบทเรียน/ สอนชดเชย
กิจกรรม :

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน