รายละเอียด

แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร / Calculus 1 for Engineers

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNMA105
  • ชื่อรายวิชา(TH) : แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Calculus 1 for Engineers
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร แก้ F 

จันทร์ 08.00-11.00 น. 

Team code : 6ncjmps

รายวิชา - แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร

อาจารย์ผู้สอน