รายละเอียด

การพูดในที่ชุมชน / Public Speaking

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOAEC103_Section_2
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การพูดในที่ชุมชน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Public Speaking
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

แจ้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา Public Speaking Sec.2 (ภาคพิเศษ) สอนโดยอาจารย์ปณิสา กุระคาน
ให้นำรหัส f8ji577 เพื่อกรอกในระบบ Ms Teams ในห้อง CM_BOAEC103_Sec.2_2/64_อ.ปณิสา
หากมีข้อสงสัย โทร. 083-2055464 หรือ ติดต่อในไลน์กลุ่ม

รายวิชา - การพูดในที่ชุมชน

อาจารย์ผู้สอน