รายละเอียด

สถิติ / Statistics

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNMA109 - Sec 2
  • ชื่อรายวิชา(TH) : สถิติ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Statistics
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

FUNMA109 Statistics  Section 2 (Thursday morning)  2/64
Aj. Mingkwan Gunjina

รายวิชา - สถิติ

อาจารย์ผู้สอน