รายละเอียด

อุณหพลศาสตร์ / Thermodynamics

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGIE140 SEC_1 - วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (4ปี)
  • ชื่อรายวิชา(TH) : อุณหพลศาสตร์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Thermodynamics
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

ให้นักศึกษาเข้าห้องเรียนออนไลน์ ผ่าน Program ms team โดยใช้รหัส  gkmsj1h 

รายวิชา - อุณหพลศาสตร์

อาจารย์ผู้สอน