รายละเอียด

หัวข้อความก้าวล้ำในงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ / Advanced Topics in Software Engineering

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGCE177
  • ชื่อรายวิชา(TH) : หัวข้อความก้าวล้ำในงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Advanced Topics in Software Engineering
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

ศึกษาและฝึกปฏิบัติ ให้สามารถเห็นคุณค่า และตระหนักถึงความจเป็นที่จะต้องเรียนรู้ ทฤษฏีใหม่ๆ แบบจาลอง เทคนิค และเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ฝึกปฏิบัติด้วยเครื่องมือและเทคนิคที่ทาให้การพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ และการประยุกต์ใช้ จากงานวิจัยสู่ นวัตกรรมใหม่ๆ อย่างมืออาชีพ

รายวิชา - หัวข้อความก้าวล้ำในงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์

อาจารย์ผู้สอน