รายละเอียด

นันทนาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ / Recreation for Health Promotion

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBHT104 (SECTION 3)
  • ชื่อรายวิชา(TH) : นันทนาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Recreation for Health Promotion
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

รายวิชา - นันทนาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ

อาจารย์ผู้สอน