รายละเอียด

สมการเชิงอนุพันธ์ / Differential Equations

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNFM108 (Sec1)
  • ชื่อรายวิชา(TH) : สมการเชิงอนุพันธ์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Differential Equations
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

รายวิชา - สมการเชิงอนุพันธ์

อาจารย์ผู้สอน