รายละเอียด

หลักเคมี / Principles of Chemistry

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCCC107
  • ชื่อรายวิชา(TH) : หลักเคมี
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Principles of Chemistry
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - หลักเคมี

หน่วยที่ 1 โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ
1.1 โครงสร้างอะตอมและไอโซโทป
1.1.1 อนุภาคมูลฐานของอะตอม
1.1.2 ความหมายของเลขอะตอม เลขมวล และไอโซโทป

1.2 ระดับพลังงานและโครงสร้างอิเล็กตรอนของอะตอม
1.2.1 ความหมายของเลขควอนตัม
1.2.2 การคำนวณหาเลขควอนตัมของแต่ละอิเล็กตรอนกิจกรรม : - ให้ศึกษาแบบจำลองอะตอม, หลักการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานย่อยจากเวปไซต์ บันทึกลงในใบงานเป็นรายบุคคล
- ให้นักศึกษาท่องสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของ 20 ธาตุแรกในตารางธาตุกับผู้สอนเป็นบุคคลนอกเวลาเรียน

1.2 ระดับพลังงานและโครงสร้างอิเล็กตรอนของอะตอม
1.2.1 ความหมายของเลขควอนตัม
1.2.2 การคำนวณหาเลขควอนตัมของแต่ละอิเล็กตรอน
1.2.3 การจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานหลัก
1.2.4 การจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานย่อย
1.2.5 การเขียนโครงสร้างอิเล็กตรอนของอะตอมในธาตุแต่ละชนิดในออร์บิตอลไดอะแกรม


ปฏิบัติการที่ 1 เรื่อง เทคนิคในห้องปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น
กิจกรรม : - ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัด เรื่อง การจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานย่อยและระดับพลังงานหลัก
- สื่อ เอกสารประกอบการสอนวิชาหลักเคมี 1 , เวปไซต์
- ทำการทดลอง เรื่อง เทคนิคในห้องปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น

1.3 ตารางธาตุ
1.3.1 ตารางธาตุสมัยใหม่
1.3.2 การจัดเรียงธาตุในตารางธาตุโดยพิจารณาจากโครงสร้างการจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม
1.3.3 การเปรียบเทียบขนาดอะตอมและไอออนของธาตุในตาราง ธาตุ
1.3.4 พลังงานไอออไนเซชัน อิเล็กตรอนแอฟฟีนิตี้ และอิเล็กโตรเนกกาติวิตี้
1.3.5 การจำแนกประเภทและสมบัติของธาตุตามตารางธาตุ


ปฏิบัติการที่ 2 เรื่อง การทดสอบสมบัติของไอออนของธาตุแทรนซิชัน
กิจกรรม : - ให้ศึกษาแนวโน้มสมบัติของธาตุตามตารางธาตุ บันทึกลงในใบงานเป็นรายบุคคล
- สอนคำนวณการหาค่าเลขออกซิเดชัน
- ทำการทดลอง เรื่อง การทดสอบสมบัติของไอออนของธาตุแทรนซิชัน

หน่วยที่ 2 พันธะเคมี
2.1 พันธะภายในโมเลกุล
2.1.1 การเกิดพันธะไอออนิก พันธะโควาเลนท์ พันธะโลหะ
2.1.2 การเขียนสูตรโครงสร้างของการเกิดพันธะ
2.1.3 ข้อแตกต่างของพันธะ

ปฏิบัติการที่ 3 เรื่อง การตรวจสอบไอออนบางชนิด
กิจกรรม : - สอนแบบ Active Learning
- ให้นักศึกษาเขียนสัญลักษณ์และชื่อเต็มของธาตุ 8 หมู่ย่อย A
- ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัด เรื่อง การเขียนสูตรและการอ่านชื่อสารประกอบ
- สื่อ เอกสารประกอบการสอนวิชาหลักเคมี 1 , เวปไซต์
- ทำการทดลอง เรื่อง การตรวจสอบไอออนบางชนิด

2.2 สารประกอบไอออนิก และสารประกอบโควาเลนท์
2.2.1 สมบัติของสารประกอบไอออนิกพร้อมทั้งการเขียนสูตรและเรียกชื่อ
2.2.2 สมบัติของสารประกอบโควาเลนท์ พร้อมทั้งการเขียนสูตร และเรียกชื่อ
2.3 พันธะระหว่างโมเลกุล
2.3.1 การเกิดพันธะไฮโดรเจน แรงวันเดอร์วาล์ล


ปฏิบัติการที่ 4 เรื่อง สมบัติของสารประกอบไอออนิกและสารประกอบโคเวเลนต์

กิจกรรม : - สอนแบบ Active Learning
- ให้นักศึกษาเขียนสัญลักษณ์และชื่อเต็มของธาตุ 8 หมู่ย่อย A
- ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัด เรื่อง การเขียนสูตรและการอ่านชื่อสารประกอบ
- สื่อ เอกสารประกอบการสอนวิชาหลักเคมี 1 , เวปไซต์
- ทำการทดลอง เรื่อง สมบัติของสารประกอบไอออนิกและสารประกอบโคเวเลนต์

หน่วยที่ 3 สารละลาย
3.1 ลักษณะและชนิดของสารละลาย
3.1.1 ความหมายของสารละลาย
3.1.2 ชนิดของสารละลาย
3.1.3 กระบวนการเกิดสารละลาย
3.1.4 ความสามารถในการละลาย


ปฏิบัติการที่ 5 เรื่อง การเตรียมสารละลาย
กิจกรรม : - ศึกษาจากวิดีทัศน์
- ให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเรื่องการเตรียมสารละลาย
- ทำการทดลอง เรื่องการเตรียมสารละลาย

3.2 ความเข้มข้นของสารละลาย
3.2.1 ความหมายของหน่วยความเข้มข้นของสารละลาย (ร้อยละ , โมลาลิตี , นอร์มัลลิตี , และพีพีเอ็ม)


ปฏิบัติการที่ 5 เรื่อง การเตรียมสารละลาย (ต่อ)

กิจกรรม : - บรรยาย
- ทำแบบฝึกหัด เรื่องคำนวณความเข้มข้นของสารละลาย
- ทำการทดลอง เรื่องการเตรียมสารละลาย

บทที่ 4 กรด เบส เกลือ
4.1 กรด เบส
4.1.1 นิยามของกรด เบส, คู่กรด เบส
4.1.2 ชนิดของกรด เบส
4.1.3 สมบัติและปฏิกิริยาของกรด เบส


ปฏิบัติการที่ 6 เรื่อง สมบัติกรด เบส และเกลือ
กิจกรรม : - ให้นักศึกษาค้นคว้าและศึกษาด้วยตนเองเรื่อง นิยาม ชนิดกรด เบส การแตกตัวของกรด เบส
-ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัด เรื่อง คู่กรด เบส
- ทำการทดลอง เรื่อง สมบัติกรด เบส และเกลือ
- สื่อ เอกสารประกอบการสอนวิชาหลักเคมี 1, เวปไซต์

สอบกลางภาค หน่วยที่ 1-3
กิจกรรม : สอบกลางภาค หน่วยที่ 1-3

4.1.4 ค่า pH
4.2 เกลือ
4.2.1 ความหมายและชนิดของเกลือ


ปฏิบัติการที่ 7 เรื่อง การไทเทรต
กิจกรรม : - สอนคำนวณค่า pH ของสารละลาย
- ทำการทดลอง เรื่อง การไทเทรต

หน่วยที่ 5 ปฏิกิริยาเคมีและไฟฟ้าเคมี
5.1 ประเภทของปฏิกิริยาเคมี
5.1.1 ความหมายและประเภทของปฏิกิริยา
5.1.2 ความหมายของเลขออกซิเดชัน
5.1.3 ค่าเลขออกซิเดชันของธาตุต่างๆ
5.2 การเขียนสมการเคมีและการดุลสมการเคมี
5.2.1 สมการเคมีทั่วไปปฏิบัติการที่ 8 เรื่อง ปฏิกิริยารีดอกซ์
กิจกรรม : - ศึกษาจากเวปไซต์ , ยูทูป
- ให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเรื่องการดุลสมการเคมี
- ทำการทดลอง เรื่อง ปฏิกิริยารีดอกซ์
-สื่อ เอกสารประกอบการสอนวิชาหลักเคมี 1, เวปไซต์

5.2.2 หลักการดุลสมการเคมีโดยวิธีออกซิเดชัน- รีดักชั่น
5.2.3 หลักการดุลสมการเคมีโดยวิธีครึ่งปฏิกิริยา

กิจกรรม : - มอบหมายให้ศึกษาจาก website
- เครื่องคอมพิวเตอร์,โทรศัพท์มือถือ

5.3 ไฟฟ้าเคมี
5.3.1 เซลล์กัลวานิก
5.3.2 เซลล์อิเล็กโตรไลติก


ปฏิบัติการที่ 9 เรื่อง ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี
กิจกรรม : - ดูคลิปวีดิโอจาก youtube
- Internet
- ทำการทดลอง เรื่อง ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี

หน่วยที่ 6 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีและสมดุลเคมี
6.1 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
6.1.1 ความหมายของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
6.1.2 ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี


ปฏิบัติการที่ 10 เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
กิจกรรม : -ให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเรื่องปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
- ทำการทดลอง เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
-สื่อ เอกสารประกอบการสอนวิชาหลักเคมี 1 , เวปไซต์

6.2 กลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมี
6.2.1 ทฤษฎีการชน
6.2.2 ทฤษฎีสภาวะทรานซิชัน
6.2.3 ปฏิกิริยาดูดและคายพลังงาน
6.2.4 กฎอัตรา

กิจกรรม : - ศึกษาคลิปวีดิโอ เรื่องทฤษฎีการชน

6.3 สมดุลเคมี
6.3.1 ความหมายของปฏิกิริยาผันกลับได้
6.3.2 ภาวะสมดุลไดนามิก
6.3.3 ค่าคงที่ของสมดุลเคมี ค่า Ka , Kb
6.3.4 หลักของเลอชาเตอริเยร์กับภาวะสมดุล

ปฏิบัติการที่ 11 เรื่อง สมดุลเคมี
กิจกรรม : -ให้นักศึกษาค้นคว้า เรื่อง สมดุลเคมีในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-ให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัด เรื่อง ค่าคงที่สมดุล
-สื่อ เอกสารประกอบการสอนวิชาหลักเคมี 1 , เวปไซต์
- ทำการทดลอง เรื่อง สมดุลเคมี

สอบปลายภาค หน่วยที่ 4-6
กิจกรรม : สอบปลายภาค หน่วยที่ 4-6

อาจารย์ผู้สอน