รายละเอียด

การเขียนย่อหน้า / Paragraph Writing

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOAEC110
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเขียนย่อหน้า
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Paragraph Writing
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

heartheart

วิชาการเขียนย่อหน้า (BOAEC110)

 

ผู้สอน:  ฐิติรัตน์  วิจารณ์ปรีชา

มือถือ:  061-268-0189

 

หลักสูตร:   ศศ.บ.ภอ.1 (4ปี)

วัน - เวลา:  จันทร์ (8.00 - 11.00 น.)

Team Code:  t494gm2

รายวิชา - การเขียนย่อหน้า

อาจารย์ผู้สอน