รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต / English for Life Skills

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC102
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต
  • ชื่อรายวิชา (EN) : English for Life Skills
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

smileysmiley

วิชาภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต (GEBLC102)

ผู้สอน  ฐิติรัตน์  วิจารณ์ปรีชา

มือถือ  061-268-0189

 

หลักสูตร วศ.บ.คพ.1(4ปี)

วัน-เวลา: จันทร์ (12.00 - 15.00 น.)

Team Code: c6pzv5r

 

 

หลักสูตร คอ.บ.ฟฟ.2 (ทอ)

วัน-เวลา: พุธ (12.00 - 15.00 น.)

Team Code: g2x8akv

 

 

หลักสูตร วศ.บ.โยธา 2 (4ปี)

วัน-เวลา: พฤหัสบดี (12.00 - 15.00 น.)

Team Code: p52bigx

 

 

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต

อาจารย์ผู้สอน