รายละเอียด

ภาษาอังกฤษทักษะชีวิต-บธ.บ.กต.2(ทอ) / English for Life Skills

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBLC102
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษทักษะชีวิต-บธ.บ.กต.2(ทอ)
  • ชื่อรายวิชา (EN) : English for Life Skills
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

Joining code: 90a5msf

รายวิชา - ภาษาอังกฤษทักษะชีวิต-บธ.บ.กต.2(ทอ)

อาจารย์ผู้สอน